28.4.2010

ZÁMER a PODMIENKY

priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe

Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Celiny 536, Liptovský Hrádok

č. 3/2010

Dokument v PDF formateacrobat

 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 

  1. Predmetom priameho nájmu sú:

  • nebytové priestory o výmere 23,8 m2, nachádzajúce sa na prízemí učebného bloku bývalého SOUE so súpisným číslom 54, postavenej na pozemku parc. KN-C č. 1090/7, v katastrálnom území Liptovský Hrádok, zapísanej na liste vlastníctva č. 248 pre vlastníka - vyhlasovateľa Žilinský samosprávny kraj v správe Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok


Podmienky priameho nájmu:

2. Najnižšia ponuková cena za predmet priameho nájmu – nájomné je určená v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. a to najmenej v takej výške nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu a dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nebytové priestory, a to najmenej vo výške 16,60 €/m2/rok (bez energií), s dobou nájmu na dobu určitú najviac na dobu do 1 roka.

3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 09.06.2010 do 12.00 hod. Ponuku žiadame predložiť na sekretariáte vyhlasovateľa, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte vyhlasovateľa do 09.06.2010 do 12.00 hod.

4. Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu priameho nájmu.

5. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 3 /2010, NEOTVÁRAŤ“.

6. Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční 28.05.2010 v čase od 9:00 h. do 11:00 h.

7. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

8. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Ing. Ivana Helebrandtová, vedúca ekonomického úseku SOŠE, Celiny 536, Lipt.Hrádok, č.tel.:044/5222072, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) a  uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi v súvislosti s priamym nájmom.

10. Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu charakteru predmetu priameho nájmu. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.


V Liptovskom Hrádku, dňa 28.4.2010


Ing. Milan Daniš

riaditeľ SOŠE 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk


partner

www.ceragon.com

Dnes je:
Meniny má: Roman(a)

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC