povinne zverejnovanie
Legislatíva

Stredná odborná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku je v súlade s § 2 zákona NR SR ?. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k  informáciám  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v úplnom znení     p o v i  n  n  o  u  o s o b o u     a zverejňuje na svojom webovom sídle  zmluvy,  objednávky  a faktúry.
Úplné znenie uvedeného zákona nájdete TU.

Zverejňovanie zadávania zákazky rovnej alebo vyššej ako 1000 Eur podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v zmysle §9 odst.9

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.

Posledná úprava Pondelok, 04 November 2013 13:59
 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Iveta

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC