Štatút Študentstkej rady Strednej odbornej školy elektrotechnickej PDF Tlačiť
Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) sa zaväzuje zastupovať študentov v myšlienkach demokratického a spravodlivého jednania, riešiť ich problémy a pomáhať pri realizácii ich nápadov.

Štatút Žiackej školskej rady Strednej odbornej školy elektrotechnickej

Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) sa zaväzuje zastupovať študentov v myšlienkach demokratického a spravodlivého jednania, riešiť ich problémy a pomáhať pri realizácii ich nápadov.

Článok 1: Všeobecné ustanovenia

1. Štatút vymedzuje zásady pôsobnosti a ciele.

2. Funkčné obdobie je jeden školský rok.

3. Vyžadujú sa aspoň tri informačné stretnutia za polrok, ale ŽŠR môže zasadať aj častejšie, podľa dohody medzi jednotlivými členmi.

Článok 2: Úlohy

1. Chrániť a obhajovať záujmy študentov SOŠE v Lipt. Hrádku, vychádzať z ustanovení č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť študentov školy, podporovať školské aktivity a reprezentácie školy v rôznych súťažiach.

3. Meniť a dopĺňať štatút ŽŠR formou odhlasovania návrhu nadpolovičnou väčšinou členov.

5. Informovať študentov o pripravovaných akciách v spolupráci so Združením rodičov a Radou školy ako aj o možnostiach spolupráce s inými organizáciami.

6. ŽŠR má právo rozhodovať o spôsobe delegovania zástupcov žiakov školy do rôznych samosprávnych organizácií mesta alebo regiónu.

Článok 3: Vznik členstva

1. Členstvo v ŽŠR je čestné a záväzné.

2. Členom ŽŠR sa môže stať zvolený zástupca z každej triedy.

3. Každý člen má svoj jeden hlas, využiteľný na zhromaždeniach zasadnutí ŽŠR.

Článok 4: Zánik členstva

1. Vystúpením na vlastnú žiadosť.

2. Skončením aktuálneho školského roka.

3. Vylúčením zo ŽŠR.

4. Prerušením štúdia v SOŠE v Liptovskom Hrádku.

Článok 5: Práva a povinnosti členov

Práva členov:

1. predkladať námety, návrhy, sťažnosti a žiadosti o pomoc pri riešení problémov súvisiacich s činnosťou člena ŽŠR a jeho spolužiakov,

2. voliť a byť volený do orgánov ŽŠR.

Povinnosti členov:

1. aktívne sa zúčastňovať na činnosti ŽŠR,

2. dodržiavať štatút ŽŠR,

3. vykonávať zverené funkcie a riešiť problémy na zasadaní ŽŠR,

4. neúčasť je potrebné ospravedlniť u predsedu, prípadne podpredsedu ŽŠR

5. tlmočiť nedostatky a problémy na zasadaní ŽŠR.

6. predniesť záverečné uznesenie vedeniu školy

Článok 6: Zasadnutie ŽŠR

1. ŽŠR na svojom prvom zasadaní v novom školskom roku volí výbor ŽŠR v zložení:

predseda

podpredseda

tajomník (zapisovateľ)

2. Zasadanie sa koná trikrát za polrok alebo podľa potreby. Zasadanie zvoláva predseda ŽŠR, v spolupráci s koordinátorom, v osobitných prípadoch má ktorýkoľvek člen právo požiadať predsedu o mimoriadne zvolanie zasadnutia.

3. ŽŠR je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná časť jej členov s rozhodujúcim hlasom.

4. Uznesenia a rozhodnutia ŽŠR sú platné vtedy, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov.

5. Na začiatku zasadania sa predloží návrh na program zasadnutia.

6. Z každého zasadnutia sa zhotovuje zápis a prezenčná listina, ktoré sa umiestnia na vyhradenú nástenku.

Článok 7: Predseda ŽŠR

1. Je zvolený, ak získal viac hlasov ako ostatní kandidáti.

2. Rozdeľuje funkcie a úlohy členom ŽŠR.

3. Sám si zvolí podpredsedu ŽŠR.

4. Otvára zasadanie a podáva návrh na jeho program.

5. Dohliada na správny priebeh zasadania, vedie diskusiu.

6. Rozhodne o ukončení zasadania ŽŠR.

7. Je delegovaný za člena do Rady školy.

Článok 8: Záverečné ustanovenie

1. Všetky zmeny v štatúte ŽŠR je možné meniť a dopĺňať len na základe prejednania na zasadaní rady s potrebnou nadpolovičnou väčšinou a po prerokovaní s riaditeľom školy.

2. ŽŠR môže požiadať riaditeľa školy o pomoc v zmysle poverenia jedného člena pedagogického zboru ako koordinátora, ktorý spolupracuje so ŠR a zároveň pomáha činnosti ŽŠR.

2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Posledná úprava Štvrtok, 15 Október 2015 17:13
 


generálny partner

www.eltek.com

partner

www.deltech.sk


partner

www.teslalh.sk


partner

www.hako.sk


partner

www.wegalh.sk

Dnes je:
Meniny má: Ferdinand

Blahoželáme!


ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

Študentský preukaz ISIC/EURO26
Učiteľský preukaz ITIC